Ouderbijdrage 2023 -2024

Informatie over de ouderbijdrage voor het schooljaar 2023 – 2024

Ouderbijdrage

OUDERBIJDRAGE. De school financiert uit de ouderbijdrage allerlei extra voorzieningen en activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma horen. Hierbij moet u denken aan vieringen bij feestdagen, de sportdag, het schoolreisje e.d. Ook dit schooljaar zullen er weer diverse activiteiten door ouders en leerkrachten georganiseerd worden. Activiteiten die het schooljaar voor de kinderen extra leuk, gezellig, leerzaam en mooi maken. De ouderraad beheert het geld dat via de ouderbijdrage binnenkomt. De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiële handelingen en voert daarmee het financieel beleid van de ouderraad uit. Na elk schooljaar wordt de boekhouding ter controle aangeboden en verschijnt er een financieel verslag.

Voor schooljaar 2023-2024 zijn de bedragen als volgt vastgesteld:

€42,50,- per kind voor ouders/verzorgers

Voor een leerling die in de loop van het schooljaar instroomt, hoeft alleen voor de resterende maanden betaald te worden. Je ontvangt een bericht van de penningmeester met daarin de aangepaste hoogte van de ouderbijdrage.

BETALEN PER AUTOMATISCHE INCASSO. Een automatische incasso werkt als volgt: u geeft éénmalig een machtiging af voor de periode dat uw kind(eren) op school zitten. Aan het begin van elk schooljaar wordt de ouderbijdrage van uw rekening geïncasseerd. U heeft er dus geen omkijken meer naar. Heeft u geen kind(eren) meer op Basisschool Brakkenstein? Dan vervalt automatisch de machtiging. Als u een machtiging wilt afgeven, vraagt u dan een machtigingsformulier bij de penningmeester van de Ouderraad, Annemiek Kruijssen, door te mailen naar or.brakkenstein@josephscholen.nl

BETALEN DOOR ZELF OVER TE MAKEN. Wanneer u geen gebruik wenst te maken van de automatische incasso, kunt u de ouderbijdrage betalen door het bedrag over te maken naar: IBAN NL72 INGB 0001 4104 62 op naam van Ouderraad Basisschool Brakkenstein

STICHTING LEERGELD. Voorheen kon er een beroep gedaan worden op Stichting Leergeld Nijmegen, wanneer u een gezinsinkomen heeft dat aantoonbaar lager is dan ongeveer 120 % van het sociaal minimum. Zij betaalden dan de ouderbijdrage voor uw schoolgaande kinderen. Dat is sinds dit jaar veranderd, Stichting Leergeld Nijmegen betaalt geen ouderbijdrage of bijdrage aan een schoolkamp meer.

Omdat het betalen van de ouderbijdrage te allen tijde vrijwillig is, bepaalt u zelf of het mogelijk is om aan dit verzoek te voldoen. Het niet betalen van de ouderbijdrage heeft geen gevolgen voor uw kind(eren). Natuurlijk is het fijn als zoveel mogelijk ouders deze bijdrage wel voldoen (al is het maar voor een gedeelte), want dan kunnen wij alle leerlingen blijven bieden wat zij tot nu toe gewend zijn aan extra’s, vieringen en uitjes.

IETS NIET DUIDELIJK? Wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft over de ouderbijdrage dan kunt u contact opnemen met de ouderraad via: or.brakkenstein@josephscholen.nl

Alvast bedankt voor ieders bijdrage en wij hopen ook dit jaar weer samen met het team leuke activiteiten voor uw kind(-eren) te kunnen organiseren!