Ouderbijdrage

OUDERBIJDRAGE. De school financiert uit de ouderbijdrage allerlei extra voorzieningen en activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma horen. Hierbij moet u denken aan vieringen bij feestdagen, de sportdag, culturele activiteiten, het schoolreisje e.d. Ook dit schooljaar zullen er weer diverse activiteiten door ouders en leerkrachten georganiseerd worden. Activiteiten die het schooljaar voor de kinderen extra leuk, gezellig, leerzaam en mooi maken. De ouderraad beheert het geld dat middels de ouderbijdrage binnenkomt. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Leerlingen waarvan de ouders geen ouderbijdrage betalen, worden niet uitgesloten van activiteiten. De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiële handelingen en voert daarmee het financieel beleid van de ouderraad uit. Na elk schooljaar wordt de boekhouding ter controle aangeboden en verschijnt er een financieel verslag.

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn de bedragen als volgt vastgesteld:

€42,50 per kind voor ouders/ verzorgers.

Voor een leerling die in de loop van het schooljaar instroomt, hoeft alleen voor de resterende maanden betaald te worden.

BETALEN PER AUTOMATISCHE INCASSO. Een automatische incasso werkt als volgt: u geeft éénmalig een machtiging af voor de periode dat uw kind(eren) op school zitten. Aan het begin van elk schooljaar wordt de ouderbijdrage van uw rekening geïncasseerd. U heeft er dus geen omkijken meer naar. Heeft u geen kind(eren) meer op Basisschool Brakkenstein? Dan vervalt automatisch de machtiging. Als u een machtiging wilt afgeven, vraagt u dan een machtigingsformulier bij de penningmeester van de Ouderraad, Annemiek Kruijssen, door te mailen naar annemiek.kruijssen@gmail.com

BETALEN DOOR ZELF OVER TE MAKEN. Indien u geen gebruik wenst te maken van de automatische incasso kunt u de ouderbijdrage betalen door het bedrag over te maken naar: IBAN NL72 INGB 0001 4104 62 op naam van Ouderraad Basisschool Brakkenstein

STICHTING LEERGELD. Tot slot: indien u een gezinsinkomen heeft dat aantoonbaar lager is dan circa 120 % van het sociaal minimum, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld Nijmegen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Schouten en/of www.leergeld.nl raadplegen.

IETS NIET DUIDELIJK? Wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft over de ouderbijdrage dan kunt u contact opnemen met de ouderraad via: or.brakkenstein@josephscholen.nl

Vermeld hierbij in het onderwerp dat het een vraag is voor de penningmeester.

Alvast bedankt voor ieders bijdrage en wij hopen ook dit jaar weer samen met het team leuke activiteiten voor uw kind(-eren) te kunnen organiseren!